0

Podpis na fakturze – czy jest to konieczność?

Zakładasz firmę, w głowie pełno pytań i wątpliwości a jedna z nich zapewne dotyczy tego, czy muszę podpisywać wystawiane przeze mnie faktury.

Obowiązek podpisywania faktur i stawiania na nich pieczątki firmowej został zniesiony w maju 2004 roku przez rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Szczegółowe wytyczne co do zasady wystawiania danych, jakie muszą zawierać oraz czasu przechowywania faktur reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie faktur z dnia 28 marca 2011 r., które w dniu 1 stycznia 2013 r. zostało znowelizowane.

Zgodnie z nim faktura, która dokumentuje sprzedaż towaru lub usług, powinna zawierać co najmniej:
a) datę wystawienia;
b) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
d) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku;
e) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
f) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
g) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
h) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
i) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
j) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
k) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
l) stawkę podatku;
m) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
n) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
o) kwotę należności ogółem.

Jedynie w przypadku faktury korygującej oraz faktur RR wystawianych przez nabywców produktów rolnych nadal wymagane są podpisy obu stron transakcji.

Zatem jeśli wystawisz fakturę, niezawierającą podpisu czy pieczątki, będzie ona wystawiona prawidłowo i będzie stanowić podstawę wszystkich czynności podatkowych i księgowych. Najważniejsze, żeby zawierała wszystkie wymienione w rozporządzeniu elementy.

Dodaj komentarz